Osiguranje u vezi sa kreditima i dozvoljeni minus

Za vrijeme vraćanja kredita mogu se dogoditi nepredviđene situacije koje mogu ugroziti finansijsku stabilnost korisnika kredita i njegove porodice. Za takve situacije UNIQA osiguranje pruža poseban proizvod osiguranja za korisnike kredita i pozajmica.


Ovaj vid osiguranja namijenjen je fizičkim licima korisnicima gotovinskih i potrošačkih kredita, kao i pozajmica kod banke sa kojom UNIQA osiguranje ima ostvarenu saradnju.


U slučaju nastanka nezaposlenosti ili invaliditeta UNIQA preuzima obavezu otplate 6 mjesečnih rata kredita, dok u slučaju smrti UNIQA isplaćuje preostali iznos kredita. Time je porodica korisnika kredita finansijski zbrinuta i oslobođena dalje otplate kredita, a banka istovremeno obezbjeđuje izvjesnu naplatu svojih potraživanja.

Prednosti za korisnike kredita ili pozajmice


  • Obezbjeđenje za porodicu u slučaju smrti korisnika kredita
  • Obezbjeđenje u slučaju nastanka nezaposlenosti i nezgode
  • Osigurana isplata ostatka duga od strane osiguravajuće kuće
  • Jednostavan način preuzimanja ugovora o osiguranju

Dolje