Osiguranje vezano za kredite i dozvoljeni minus

Za vrijeme vraćanja kredita mogu se dogoditi nepredviđene situacije koje mogu ugroziti finansijsku stabilnost korisnika kredita i njegove porodice. Za takve situacije za UNIQA osiguranje pruža poseban proizvod osiguranja korisnika kredita i pozajmica.
Ovaj vid osiguranja namijenjen je fizičkim licima korisnicima gotovinskih i potrošačkih kredita, kao i pozajmica kod banke sa kojom UNIQA osiguranje ima ostvarenu saradnju.
U slučaju nastanka nezaposlenosti ili invaliditeta Osiguranje preuzima obavezu otplate 6 mjesečnih rata kredita dok u slučaju smrti Osiguranje isplaćuje preostali iznos kredita. Time je porodica korisnika kredita finansijski zbrinuta i oslobođena dalje otplate kredita, a banka istovremeno obezbjeđuje izvjesnu naplatu svojih potraživanja.

Prednosti za korisnike kredita ili pozajmice


  • Obezbjeđenje za porodicu u slučaju smrti korisnika kredita
  • Obezbjeđenje u slučaju nastanka nezaposlenosti i nezgode
  • Osigurana isplata ostatka duga od strane osiguravajuće kuće
  • Jednostavan način preuzimanja ugovora o osiguranju

Dolje